Sojusz Lewicy Demokratycznej

Platformy programowe

Uchwała Zarządu Krajowego SLD w sprawie zasad, trybu powoływania i działania platform programowych w tym platformy programowej SLD kobiet oraz zasad uczestnictwa ich przedstawicieli w pracach rad i  zarządów odpowiednich szczebli.

Działając na podstawie art. 27 pkt. 1 lit. k) Statutu Sojuszu Lewicy  Demokratycznej, Zarząd krajowy SLD uchwala, co następuje:
 
1. Platforma programowa jest dobrowolnym i autonomicznym zrzeszeniem członków, sympatyków i innych osób, którym bliskie są ideały SLD w celu wspólnego realizowania celów programowych SLD.  Liczba członków platformy nie będących członkami SLD nie może przekraczać 30%.
2. Członkowie platform programowych SLD samodzielnie określają program  i strukturę organizacyjną , a także mogą uchwalać akty wewnętrzne dotyczące swojej działalności. Platformy programowe SLD  mogą przedstawiać swoje opinie i projekty dokumentów Zarządowi  Krajowemu oraz Radzie Krajowej SLD do dyskusji.
3. Przewodniczący platform programowych raz w roku składają Sekretarzowi Generalnemu SLD sprawozdanie ze swojej działalności.
4. Działalność platform programowych opiera się na pracy społecznej członków.
5. Prawo tworzenia platform programowych przysługuje wszystkim członkom SLD. Członkowie SLD w liczbie co najmniej 20 osób  pragnący założyć platformę, uchwalają Kartę Zasad Platformy oraz  dokonują wyboru Komitetu Założycielskiego.
6. Karta Zasad powinna zawierać:
- nazwę i skrót nazwy Platformy programowej- cele i sposoby ich realizacji
- władze platformy oraz tryb ich wyboru
- sposób reprezentowania platformy 
- sposób rozwiązania platformy
7. Platformy programowe rejestrowane są w drodze uchwały Zarządu  Krajowego SLD. Do zgłoszenia załącza się:
- uchwałę o powołaniu platformy programowej
- protokół z wyboru komitetu założycielskiego
- Kartę Zasad Platformy
- listę członków założycieli
- deklarację programową
8. Kadencja władz platform programowych odpowiada kadencji władz  partyjnych SLD. Wyboru władz poszczególnych szczebli w platformach 
programowych dokonuje się wraz z wyborami władz partyjnych w toku kampanii sprawozdawczo – wyborczej w SLD.
9. Rozwiązanie platformy programowej następuje na podstawie:
-własnej uchwały
- przez Zarząd Krajowy w przypadkach uporczywego naruszenia  dobrego imienia SLD lub przepisów Statutu SLD.
10.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Warszawa, 27 czerwca 2012 r