Sojusz Lewicy Demokratycznej

Zarząd Krajowy

Zarząd Krajowy: 

a) reprezentuje partię na zewnątrz
b) koordynuje realizację uchwał Kongresu SLD, Konwencji Krajowej SLD i Rady Krajowej,
c) przygotowuje listy kandydatów partii w wyborach do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego,
d) zawiesza lub rozwiązuje organ władzy uchwałodawczej lub wykonawczy niższych szczebli, w przypadku podjęcia przez ten organ działalności
   sprzecznej z programem i statutem partii. Zawieszenie lub rozwiązanie ma skutek natychmiastowy i może być zaskarżone do Rady Krajowej. Tryb
   postępowania w tych sprawach określi Zarząd Krajowy.
e) uchwala instrukcje finansowe partii,
f) uchyla uchwały organów partii szczebla wojewódzkiego sprzeczne ze statutem, pro- gramem partii lub uchwałami organów partii wyższego szczebla.
   Od uchwały Zarządu Krajowego o uchyleniu przysługuje odwołanie do Krajowego Sądu Partyjnego. Odwołanie nie wstrzymuje wykonania uchwały 
   Zarządu Krajowego o uchyleniu. Orzeczenie Krajowego Sądu Partyjnego w tej sprawie jest ostateczne.
g) określa szczegółowy tryb tworzenia i znoszenia terenowych jednostek organizacyjnych partii.
h) wybiera przedstawicieli SLD reprezentujących partię w strukturach Międzynarodówki Socjalistycznej i Partii Europejskich Socjalistów, a także wybiera
   delegatów na Kongresy Partii Europejskich Socjalistów i Międzynarodówki Socjalistycznej,
 
W skład Zarządu Krajowego wchodzą: przewodniczący SLD, sekretarz generalny SLD, wiceprzewodniczący SLD, przewodniczący Klubu Parlamentarnego SLD, przewodniczący Zespołu Parlamentarzystów Europejskich SLD, przewodniczący organizacji młodzieżowej szczebla krajowego, o której mowa w art. 51 a. jeżeli jest członkiem SLD, przewodnicząca platformy programowej SLD kobiet jeżeli jest członkiem SLD oraz członkowie, wybrani spośród członków Rady Krajowej w liczbie ustalonej przez kongres.
 
Kadencja Zarządu Krajowego trwa cztery lata; członkowie Zarządu Krajowego pełnią swe obowiązki do czasu powołania nowego zarządu.
 
Pracami Zarządu Krajowego kieruje przewodniczący SLD.
 
W czasie wyborów do organów władzy publicznej, Zarząd Krajowy pełni funkcje Krajowego Komitetu Wyborczego.